Лекція 6. Відділ діатомові водорості – Bacillariophyta. План.  

Лекція 6. Відділ діатомові водорості – Bacillariophyta. План.

1. 1. Клас Косцинодискофіцієві, або Центричні – Coscinodiscophyceae (Centrophyceae)

2. 2. Клас Бацилярієфіцієві, або Шовні – Bacillariophyceae

Діатомові водорості представлені одноклітинними і колоніальними мікроскопічними індивідами, виключно коко-їдного типу структури тіла. По даним різних авторів діатомових нараховується від 12 до 25 тис. видів. Характерна риса діатомових - наявність клітинної оболонки із кремнезему, яку називають панциром. Панцир складається з двох частин - епітеки (більша) і гіпотеки (менша). Епітека і гіпотека складаються з більш або менш плоскої стулки і пояскового кільця. Пояскове кільце епітеки находить на пояскове кільце гіпотеки, як кришечка на коробочку; разом вони утворюють поясок панцира.

На стулках іноді зустрічаються вирости у вигляді шипів, голок і т.п., а також складний “малюнок” симетрично роз-ташований і пов’язаний із наявністю у стулці системи сполучення клітини із зовнішнім середовищем (пори, ареоли).

Форма панцира діатомових водоростей різноманітна: у вигляді шару, диска, циліндра і т.п. - і визначається формою стулок і їх висотою.

Розрізняють два головних типа стулок: актиноморфні, через які можна провести три і більше плоскостей симетрії (класCentrophyceae) і зигоморфні, продовгуваті з бісиметричною структурою, через які можна провести не більше двох плоскостей симетрії (клас Pennatophyceae).

На стулках панцира більшості пенатних діатомей є шов у виді пари щілин (гілки шва), які складним чином пронизу-ють товщу стулки. На середині стулки гілки шва з’єднуються у центральному вузлі, а на кінцівках - в кінцеві вузли. Шви забезпечують зв’язок протопласта із зовнішнім середовищем і здатність до руху. Протопласт клітини під панциром вкри-тий плазмалемою. Вакуоль одна, або кілька. Ядро одне. Хлоропласти різної форми і положенню в клітині. В більшості цен-тричних та безшовних пенатних діатомових хлоропласти мілкі, численні, у вигляді дисків, зерновидні.

У більш високо організованих пенатних діатомових хлоропласти крупні, нечисленні, часто з лопатевими краями. Хлоропласт має один чи кілька піреноїдів. Колір хлоропласта від світло-жовтого до зеленувато-бурого. Пігменти хлоро-пласта: хлорофіл а і с, каротини, ксантофіли (фукоксантин і діатоксантин та ін.). Пігментна система діатомових водоростей забезпечує фотосинтез на глибині до 50м завдяки додатковим пігментам з групи фукоксантинів. Продукти асиміляції - лі-піди, волютин і хрізоламінарін.Головний спосіб розмноження діатомових водоростей - вегетативне ділення клітини на дві. Ділення відбувається найчастіше вночі або на сході сонця. Перед діленням в клітинах накопичується масло, вона збільшується в розмірах за ра-хунок розходження епітеки і гіпотеки, які торкаються одна одну лише краями пояскових ободків. У деяких відбувається ділення хлоропластів. Численні вегетативні ділення клітин приводять до поступового зменшення розмірів клітин, які отри-мують гіпотеку материнської клітини. У деяких видів клітини зменшуються в 3 рази. Відновлення розмірів відбувається під час проростання спор і в результаті статевого процесу при утворення ауксоспор.

Виявлено декілька типів статевого процесу: ізогамний, гетерогамний і оогамний.

Ізогамія: дві клітини зближуються, вкриваються слизовим чохлом. В клітинах утворюється по дві гамети нерухомі які зливаються попарно і утворюється дві зиготи (Amphora)

Гетерогамія: в одній клітині утворюється по 1 рухомій (амебоїдно) і нерухомій гаметі (родина Naviculaceae), або в одній клітині 2 рухомих, а в другій - 2 нерухомі ( Navicula halophila).

Оогамія: одна (2) яйцеклітина і 2 (4) сперматозоїди. Найчастіше спостерігається у центричних (Melosira).

Іноді спостер-ться автогамія. Материнська клітина утворює дві гамети або лише ядра, які зливаються і дають зиготу.

Зигота (ауксоспора) здатна до інтенсивного росту. Життя водорості проходить у диплоїдній фазі. Мейоз відбувається перед утворенням гамет.

При несприятливих умовах діатомові водорості здатні утворювати спори, спочиваючі клітини.

Діатомові водорості дуже широко розповсюджені і живуть у різноманітних біотопах, прісних і солоних водоймах, вологих скелях , грунті та ін. В планктоні морів та океанів переважають центричні, зустрічаються і безшовні діатомові. В планктоні прісних водойм переважають пенатні. Здатність до ширяння забезпечується невеликим розміром протопласту і наявністю чисельних крапель масла, наявністю тонкого панцира із різноманітними виростами, які збільшують поверхню. У деяких видів є здатність до активного видалення із клітинного соку іонів тяжких металів і зменшенню сумарної концерн-трації іонів всіх компонентів в клітинному соку, порівняно з їх концентрацією в морській воді.

Бентосні фітоценози формуються з переважною участю пенатних діатомей. У грунті діатомові зустрічаються до глибини 1 м і представлені мілкими рухливими формами.

Роль в природі і практичне значення діатомових дуже великі. В альгофлорі морів та океанів вони складають до 80% і більше систематичного складу водоростей, утворюють 50% всієї органічної маси океану і практично 1/4 глобальної про-дукції живої речовини Землі, щорічно поглинаючи з Мирового океану біля 10 млрд. т вуглецю. Діатомові - головний лан-цюг трофічних ланцюгів водяних екосистем. Щорічно поглинаючи з мирового океану біля 3 млрд. кремнію вони грають головну роль в його кругообігу. Особливе значення діатомові мають в екологічному моніторінгу, виступаючи індикатора-ми забруднення водного середовища. При відмиранні діатомових на дні утворюються діатомові та сапропелеві іли, діатомі-ти міцністю до декілька сот метрів.


6304676186466676.html
6304714066731852.html
    PR.RU™