Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення У., регіональні особливості формування.

Чисельність населення станом на 1.01.2014 р – 45,4 млн. З кожним роком чисельність населення Укр зменшується. Загалом за роки незалежності населення Укр зменшилося на 6,5 млн. За темпами скорочення населення Укр займає одне із перших місць

Так, починаючи з 1993 р. і по нинішній час чисельність населення України щорічно зменшується. Особливістю цього процесу в Україні є те, що в основі його лежать не соціальні катаклізми (або природні катастрофи, чи поширеність епідемії), а ті соціально-економічні та демографічні особливості, які склалися в країні на попередньому та на нинішньому етапі суспільного розвитку.

Зараз в У. спостерігається від'ємний приріст на­сел. Це пов'яз із соц-економ, і з еколог факторами. Зростає смертність при змен­шенні народжуваності. Значно зросла дитяча смертність. Механіч­ний при­ріст насел залежить від міграційних процесів і ста­нов різ­ницю між імміграцією та еміграцією. Механ приріст майже нульо­вий, але якісні зміни негативні: від'їжджають з країни кваліфіковані робітники і нау­ковці, а прибувають – біженці, переселенці, кримі­нальні елем-ти тощо.

Такий характер динаміки населення обумовлює складність вирішення ряду демографічних, економічних і політичних проблем в Україні. Це стосується, зокрема, протидії погіршенню статево-вікової структури населення (його постаріння) і режиму відтворення, забезпечення народного господарства трудовими ресурсами відповідної якості, планування підготовки кваліфікованих кадрів та ін.

Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому.

Жінки 54% Чоловіки-46%

В Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед нижчою смертністю жінок, з одного боку, та війнами, міграцією за межі держави, що найбільше впливає на чисельність чоловіків, — з другого.Наявну структуру населення України можна вважати несприятливою з точки зору тенденцій шлюбності та природного відтворення населення.

Допрацездатне нас – 15% Післяпрацездатне – 25% Працездатне – 60%.

Важливу роль у природному відтворенні населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової структури населення. Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є зниження частки дітей в загальній чисельності населення. Це свідчить про те, що в Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку склався звужений тип відтворення населення. Причому сільське населення, судячи з його вікової структури, має менші можливості порівняно з міським щодо активізації відтворення нових поколінь.

Чисельність населення України у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про старіння населення країни.


6102199651801044.html
6102261396088187.html
    PR.RU™