Теми для дискусій

1. Історія боротьби українського народу за незалежність: прорахунки, здобутки, парадокси, уроки.

2. Створення уніатської церкви: поразка або перемога політики окатоличення українського народу.

3. Україна та Європа: історична спадщина політичних взаємовідносин.

Творчі питання та завдання

1. Встановіть та охарактеризуйте домінуючі принципи «кодексу гідності» українських козаків.

2. Спираючись на історичні джерела й наукові дослідження, визначте характерні риси козацького воєнного мистецтва.

3. Поясніть походження назв вулиць та історичних місць м. Черкаси. Визначте історичні витоки традиції присвоювання містам власного герба. Що уособлює гербова символіка м.Черкаси?

4. Назвіть імена видатних черкащан – діячів науки та мистецтва. Завдяки чому вони увійшли до історії?

5. Складіть історичний портрет Івана Богуна. Чи поділяєте Ви думку польських хроністів про те, що український герой був справжнім середньовічним лицарем? Відповідь аргументуйте.

6. Чи можна вважати, що в повісті “Тарас Бульба” М.В.Гоголь дотримувався історичної об’єктивності, відображуючи козацьку добу? Проілюструйте відповідь уривками з твору.

7. Проаналізуйте художню трактовку постаті Богдана Хмельницького в творах українських письменників П.Загребельного “Я – Богдан” та І. Ле “Богдан Хмельницький”. Порівняйте її з історичними фактами життя гетьмана.

8. Спираючись на реальні історичні факти, доведіть наявність ідеологічного підтексту в романі Н.Рибака „Переяславська Рада”.

9. Проаналізуйте художній фільм польського режисера Єжі Гофмана “Вогнем і мечем” з позиції історика. Чи вдалося автору об’єктивно відобразити події Хмельниччини, показати життя козацтва?

10. Чи поділяєте Ви погляди О.С.Пушкіна відносно гетьмана І.Мазепи, викладені в поемі „Полтава”? Дайте аргументовану відповідь.

11. Чи можна беззастережно оцінювати постать гетьмана Івана Мазепи або як зрадника (радянська історіографія), або як героя та патріота (сучасна українська історіографія)?

Змістовий модуль 3


6099760111970166.html
6099803837220164.html
    PR.RU™