Адіабатний процес

Адіабатнимназивається процес, який протікає без обміну теплотою з оточуючим середовищем, тобто в теплоізольованій системі.

Перше начало термодинаміки (6.38) набуває виду

, (6.53)

тобто робота при в теплоізольованій системі може бути виконана за рахунок зменшення, що показує знак (-) мінус, внутрішньої енергії. Отже, робота газу при адіабатному процесі

. (6.54)

Знайдемо зв’язок між тиском Р, об’ємом V і температурою Т при адіабатному процесі. Для нескінченно малих змін

.

Одержуємо диференційне рівняння . Інтегруємо його . Одержуємо

.

Із (6.52) виразимо і через γ .

Отже, . (6.55)

Одержали рівняння адіабатичного процесу, яке зв’язує температуру і об’єм. Можна знайти зв’язок між тиском і об’ємом, а також між температурою і тиском, послідовно виключаючи відповідний параметр із рівняння Клапейрона-Менделеєва (6.5). Одержуємо

, (6.56)

. (6.57)

Графік адіабатного процесу в координатах P-V має вид гіперболи більш крутої (рис.6.27), ніж ізотерма (див. рис.6.2). Дійсно,

. Так як γ > 1, , тобто адіабата іде крутіше ізотерми.


6099503058612443.html
6099557788917799.html
    PR.RU™