Теоретичний матеріал

Заняття № 1

Тема 1.1. Поняття, предмет, метод, система соціального забезпечення

1. Соціальна сутність сучасної держави та її роль
у забезпеченні соціальних прав громадян.
2.Предмет права соціального забезпечення.
3.Методи і функції права соціального забезпечення.
4.Організаційно-правові форми і види соціального
забезпечення.

Дисципліна Кримінальне право Група
Загальна частина37, 38
Тема заняття Поняття, предмет, метод, система соціального забезпечення
Тип заняття Лекція
Методи проведення заняття – бесіда, пояснення, діалог, вивчення, пізнання, аналіз нормативно-правового матеріалу, судової практики
Мета заняття
Навчальна Навчити орієнтуватися у чинному законодавстві, застосовувати набуті знання в майбутній професійній діяльності; аналізувати норми права, акцентувати увагу на понятті, предметі, методах, системі соціального забезпечення
Виховна Розвивати аналітичні здібності, самостійність суджень і висновків, увагу, пам’ять, спостережливість, акуратність
Міждисциплінарні зв’язки
Що забезпечують Трудове право, Конституційне право, Адміністративне право
Яким забезпечують Конституційне право, Цивільний процес, Трудове право, навчальна та виробнича практика по спеціальності
Забезпечення заняття
Наочні посібники Конституція України,
Роздатковий матеріал таблиці, схеми, тести
Технічні засоби навчання на даному занятті відсутні
Література
Конституція України, 96
Пилипенко П.Д.
Право соціального
забезпечення.К.: Ін
Юре, 2009.
Нормативно-правові акти
Конституція України, 28.06.1996р.; Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1996р.
Акти судової практики
Постанова Пленуму ВС України від 01.11.1996р. № 9 “Про застосування Конституції України
при здійсненні правосуддя” Постанови Пленуму ВС України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах (Маляренко В.Т.) – с.331-7001. Соціальна сутність сучасної держави та її роль
у забезпеченні соціальних прав громадян.

Існують дві точки зору щодо розуміння сутності соціальних та економічних прав людини і громадянина. Зазначають, що багато соціально-економічних прав мають характер принципів, правових стандартів і не забезпечуються безпосереднім захистом у судовому порядку. На підтвердження своєї позиції є положення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права. Положення першого Пакту підлягають застосуванню без застережень, тоді як Положення другого Пакту реалізуються залежно від матеріальних можливостей держави та поступово. Аргументами на підтримку цієї думки є також те, що в деяких державах, наприклад у США, ця група прав не належить до категорії основних, а тому не включається в конституції. У Швейцарії Верховний Суд, який є органом конституційного контролю у цій державі, не поширює судовий захист і право подання конституційної скарги на соціально-економічні права. Такої ж позиції дотримується і Конституційний Суд Австрії. З огляду на другу точку зору таке розуміння соціально-економічних прав суперечить ст. 22 Конституції України, відповідно до якої конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а також ст. 8 Конституції України, згідно з якою норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

На відміну від особистих і політичних прав і свобод економічні, соціальні та культурні права і свободи є позитивними - їх забезпечення вимагає від держави певних дій.

Конституція України фіксує такі економічні, соціальні, культурні права і свободи:

Соціальні права і свободи – це можливості людини і громадянина із забезпечення належних соціальних умов життя. Цим і пояснюється їх призначення.

До системи соціальних прав Конституція України відносить:

· право на соціальний захист(ст.46);

· право на житло(ст.47);

· право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст.48);

· право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49).


6096178718744481.html
6096281630212312.html
    PR.RU™