ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ. Розробіть анкети і проведіть опитування на своєму потоці для з’ясування таких питань:

Розробіть анкети і проведіть опитування на своєму потоці для з’ясування таких питань:

А) ставлення студентів до переходу університету на кредитно-модульну систему навчання;

Б) думка студентів про якість харчування в університетському кафе;

В) причини рішення студентів не проживати в університетських гуртожитках;

Г) думка студентів про якість обслуговування в університетському відділенні «Приватбанку»;

Д) думка студентів про якість обслуговування в університетській бібліотеці;

Е) ставлення студентів до можливості самостійного вибору циклу дисциплін з навчального плану відповідної спеціальності;

Є) думка студентів про якість викладання навчальних дисциплін;

Ж) ставлення студентів до інновацій в навчальному процесі (гнучкий графік навчання, відеоуроки, розв’язування реальних ситуацій (кейс-метод), трирівнева (за ступенем складності) тестова форма контролю знань, відеоконференції, відвідування реальних організацій і спілкування з тамошніми управлінцями…).

Скористайтеся рекомендаціями щодо розробки анкет, поданими нижче.

Підказка…

Розробка анкети включає:

ЕТАП 1: ВИЗНАЧТЕ, ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ПОВИННА БУТИ ОТРИМАНА

1 Переконайтеся, що ви чітко уявляєте собі проблему і те, що ви хочете про неї знати (припускаєте довідатися). Сформулюйте свої запитання, але утримайтеся від їх письмового формулювання для анкети на даному етапі.

2 Складіть список запитань вашого дослідження. Переглядайте його в міру роботи над анкетою.

3 Використовуйте макети таблиць, які обрані для проведення аналізу даних при розробці запитань для анкети.

4 Проведіть пошук наявних запитань, які стосуються дослідження.

5 Перегляньте існуючі запитання щодо предмету інтересу, підготуйте нові запитання, які пов'язані із запланованою задачею вашого дослідження.

ЕТАП 2: ВИЗНАЧТЕ ТИП АНКЕТИ І МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ

1 Використовуйте тип даних, які повинні бути зібрані як базис для визначення типу анкети.

2 Використовуйте рівень стандартизації і відкритості, а також фактори витрат, щоб визначити метод проведення опитування.

3 Порівняйте відмітні можливості та обмеження кожного з методів опитування і вартість
даних, зібраних кожним із методів, з потребами дослідження.

ЕТАП 3: ВИЗНАЧТЕ ЗМІСТ ОКРЕМИХ ЗАПИТАНЬ

1 Для кожного запитання запитайте себе: «Чому я хочу це довідатися?» Дайте відповідь в контексті того, як це може допомогти дослідженню. «Це буде цікаво дізнатися» є неприйнятною відповіддю.

2 Переконайтеся, що кожне запитання конкретне і стосується тільки одного важливого моменту.

3 Запитайте себе, чи застосовні питання до всіх респондентів; це обов'язково повинно бути присут­нім або повинні бути можливості обійти труднощі в окремих випадках.

4 Роздрібніть запитання, на які можна відповісти окремо, на декілька окремих, кожне з яких відповідає своїй системі координат.

5 Запитайте себе, чи знають і пам'ятають респонденти про тему, якій присвячене запитання.

6 Переконайтеся, що період часу для відповіді відповідає важливості запитання. Розгляньте використання допоміжних прийомів для пригадування, наприклад, щоденників або заміток.

7 Уникайте запитань, які вимагають значних зусиль, відрізняються­ відповіддю, яка важко вимовляється і мають справу з предметами, які бентежать або лякають.

8 Якщо необхідне загрозливе запитання:

а) розмістіть його серед більш невинних;

б) використовуйте збалансовані твердження;

в) формулюйте запитання у відношенні інших і як би вони могли діяти або відчувати;

г) запитайте респондента, чи був він залучений у небажану діяльність, а потім запитайте, чи займається він зараз подібною діяльністю;

д) використовуйте категорії або шкали, а не конкретні цифри;

е) використовуйте модель випадково обраного запитання.

ЕТАП 4: ВИЗНАЧТЕ ФОРМУ ВІДПОВІДІ НА КОЖНЕ ЗАПИТАННЯ.

1 Визначте, який тип запитання — з довільною відповіддю, дихотомічні (які передбачають тільки 2 варіанти відповіді) або багатоваріантні — дасть дані, які відповідають потребам проекту.

2 Використовуйте по можливості стандартизовані запитання.

3 Використовуйте запитання з довільною відповіддю, які вимагають коротких відповідей, на початку анкети. Намагайтеся перетворити запитання з довільним варіантом відповіді на запитання з фіксованими відповідями, щоб зменшити роботу респондента щодо формулювання і кодування інформації для описових і регулярних досліджень.

4 Якщо необхідні запитання з довільною відповіддю, то сформулюйте їх так, щоб для рес­пондента були достатньо визначені рамки відповіді.

5 При використанні дихотомічних запитань виділяйте протилежні або альтернатив­ні варіанти докладно.

6 Передбачайте варіанти відповіді «не знаю», «немає думки», «обидва». Пам’ятайте про те, що може бути проміжна думка.

7 Будьте обережні щодо слабких або різких альтернатив.

8 Коли використовуєте багатоваріантне запитання, переконайтеся, що варіанти є вичерпними і взаємовиключними, і якщо можливі якісь комбінації, включіть їх.

9 Переконайтеся, що список альтернатив ясний, і що всі розумні варіанти відповідей включені.

10 Якщо можливих відповідей багато, розгляньте можливість використання більше одного запитання для зменшення потенційного інформаційного перевантаження.

11 При використанні дихотомічних або багатоваріантних запитань розгляньте використання процедури випадкової зміни порядку відповідей для зменшення імовірності викривлень.

12 Чітко вкажіть, якщо відповіді повинні бути проранговані або якщо тільки один варіант повинен бути обраний.

ЕТАП 5: ВИЗНАЧТЕ ФОРМУЛЮВАННЯ КОЖНОГО ЗАПИТАННЯ

1 Використовуйте прості слова.

2 Уникайте неясних слів і запитань.

3 Уникайте навідних запитань.

4 Уникайте прихованих альтернатив.

5 Уникайте прихованих допущень.

6 Уникайте узагальнень і оцінок.

7 Використовуйте прості речення і уникайте складних речень.

8 Заміняйте довгі речення на слова і короткі фрази.

9 Уникайте двоканальних запитань.

10 Переконайтеся, що кожне запитання настільки конкретне, наскільки це можливо.

ЕТАП 6: ВИЗНАЧТЕ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАПИТАНЬ

1 На початку використовуйте прості цікаві запитання.

2 Використовуйте тунельний підхід, ставлячи спочатку широкі запитання і потім поступово звужуючи їх направленість.

3 Задавайте важкі або делікатні запитання пізніше в ході анкети, щоб реакція була більш сприятливою.

4 Дотримуйтеся хронологічного порядку, коли збираєте минулу інформацію.

5 Закінчіть запитання за однією темою, перш ніж переходити до іншої.

6 Приготуйте схему руху у випадку використання розгалужених запитань.

7 Задавайте фільтруючі запитання перед запитаннями про подробиці.

8 Задавайте демографічні запитання наприкінці, щоб при відмові респондента відповідати збереглися інші важливі дані.

ЕТАП 7: ВИЗНАЧТЕ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНКЕТИ

1 Переконайтеся, що анкета виглядає професійно і відносно проста для відповіді.

2 Використовуйте якісний папір і друк; не ксерокопіюйте анкети.

3 Спробуйте зробити анкету настільки короткою, наскільки можливо із врахуванням неприпустимо­сті перевантаженості.

4 Використовуйте формат буклету для спрощення аналізу.

5 Напишіть назву організації, яка проводить дослідження, на першій сторінці.

6 Нумеруйте запитання для полегшення обробки інформації.

7 Якщо респондент повинен перескочити більше ніж одне запитання, використовуйте покажчик «перей­ти до».

8 Якщо респондент повинен перескочити через цілий розділ, використовуйте кольорове позначення розділів.

9 Вкажіть, як повинні даватися відповіді: проставленням галочки, цифрою, кружечком тощо.

ЕТАП 8. ЩЕ РАЗ ПЕРЕВІРТЕ ЕТАПИ 1 – 7 І ПРОЙДІТЬ ЇХ ЗНОВУ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ

1 Перевірте кожне слово в кожному запитанні, щоб переконатися, що запитання не викликає труднощів, неясності, почуття образи або не є навідним.

2 Приділіть пильну увагу плану анкети.

ЕТАП 9: ПОПЕРЕДНЄ ТЕСТУВАННЯ І ЗМІНИ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ

1 Попередньо протестуйте анкету спочатку в ході особистих бесід з респондентами, аналогічними тим, з якими будуть розмовляти при справжньому опитуванні.

2 Отримайте зауваження від інтерв'юерів і респондентів, щоб розкрити будь-які заминки в анкеті, і переробіть її при необхідності. Якщо будуть потрібні істотні зміни , повторіть кроки 1 і 2 з етапу 9.

3 Попередньо протестуйте анкету по телефону або за допомогою пошти, щоб виявити проблеми, пов'язані зі способом проведення опитування.

4 Закодуйте і зведіть у таблиці відповіді з попереднього тесту в макетах таблиць, щоб з'ясувати, чи дають запитання адекватну задачі інформацію.

5 Заберіть запитання, які не дають потрібної інформації, і перепишіть запитання, які викликають проблеми.


6096060515344682.html
6096139184983858.html
    PR.RU™