Організація і влаштування території рекреаційної зони

Організація і влаштування території рекреаційної зони полягає в розробленні пропозицій щодо рекреаційного освоєння земель, при­датних для цих цілей, та формування рекреаційної системи, яка здатна задовольнити потреби населення в масовому відпочинку, туризмі, курортному лікуванні зараз і на перспективу.

У процесі організації території рекреаційної зони виділяють такі типи спеціалізованих рекреаційних територій:

♦ бальнеологічні курорти;

♦ гірсько-туристичні;

♦ рівнинні, з мережею озер, річок, водосховищ. Спеціалізовані рекреаційні типи територій розмішують за прин­ципом «прив'язування до домінуючого типу ресурсів».

Елементами бальнеологічного типу рекреаційної території є зона охорони і використання бальнеологічних ресурсів, комплекси і за­клади курортного лікування та їхні території, профілактично-оздо­ровчі комплекси тощо (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Місткість комплексів відпочинку і розміри земельних ділянок

Назва комплексу Кількість місць Розмір земе­льної ділян­ки на 1 міс­це, м2
Санаторне лікування:
комплекс санаторно-курортних закладів для: дорослих 2000-5000
дітей 1000-2000
санаторії для: дорослих До 500
туберкульозних хворих 500-1000
дітей 500-1000
Тривалий відпочинок:
лісоозерні і прирічкові комплекси закладів 3000-5000
відпочинку
гірські комплекси закладів відпочинку 2000-5000
будинки відпочинку і пансіонати До 500
мотелі 500-1000
туристичні готелі і бази 500-1000
До 500
Сезонний і змішаний відпочинок:
кемпінги До 500
літні городки і бази відпочинку До 1000
Дитячий відпочинок:
літні табори До 160
160-400

Проектування зон відпочинку в гірській місцевості пов'язане з проведенням додаткових досліджень природно-ландшафтних умов цього району (табл. 10.4). Природні умови для організації закладів і схилів гірськолижного спорту оцінюють за спеціальними функціо­нальними критеріями.Таблиця 10.4. Природно-ландшафтні умови зон відпочинку в гірській місцевості

Зона Висота над рів­нем мо­ря, м Площа зони, % від зага­льної площі парку Рекреаційні ресурси Можливі форми відпо­чинку, туризму, ліку­вання
Рівнинна Перед-гірська Гірська До 100 100-500 500-2000 10-15 30-35 50-60 Сприятливий темпера­турно-вітровий і радіа­ційний режими, запаси лікувальної грязі, дже­рело мінеральних вод, історичні цінності Ліс, водойми, водоспа­ди, окремі скали, релік­тові гаї, печери, історич­ні цінності, мінеральні води, сприятливий тем­пературно-вітровий і радіаційний режими Ліс, гірські вершини, скали, водоспади, пече­ри, гірськолижні схили, мінеральні джерела, сприятливий темпера­турно-вітровий і радіа­ційний режими Клімато- і бальнеоліку-вання, повітряні і со­нячні ванни, екскурсії Прогулянки лісом і гір­ською місцевістю пішки та на коні, купання у водоймах, збирання грибів і ягід, повітряні й сонячні ванни, екскурсії і походи, спелеотуризм, бальнео- і кліматолікування Гірськолижний спорт, лижний спорт, спортив­не орієнтування, гірсь­кий туризм, спелеоту­ризм, повітряні ванни, клімато- і бальнеолікування

У структурі проектування підзон гірськолижного спорту виділя­ють такі елементи:

♦ обладнані відповідно до вимог зони масового катання на ли­жах і санях;

♦ зони спортивних змагань;

♦ зони прогулянок, туристичних доріжок і майданчиків відпо­чинку (із засобами захисту від снігу і вітру);

♦ системи канатно-підіймальних доріг;

♦ центри обслуговування туристів і території комплексу закладів відпочинку.

Одним із основних завдань проекту організації рекреаційної зо­ни є формування рекреаційної системи, до якої входить підсистема розселення з перспективою її розвитку і рекреаційні центри (табл. 10.5).

Потребу міських жителів у зонах короткочасного відпочинку роз­рахункової місткості і площі визначають можливими рекреаційни­ми навантаженнями, які характеризують вибір режиму викорис­тання території. Допустимі рекреаційні навантаження і реко­мендовані режими використання земель рекреаційного призначен­ня наведено в табл. 10.6.

Таблиця 10.5. Радіус зони впливу систем рекреаційних комплексів і об'єктів

Тип рекреаційних систем Радіус зони активного впливу рекреаційних комплексів і об'єктів на формування (80 — 90 %) потоку відпочивальників, км
Тривала що­річна відпус­тка, канікули Щотижневий відпочинок (2 — 3 дні з нічлігом) Щоденний відпочинок і щотижневий без нічлігу
Рекреаційна система у складі природного парку 80 - 100 40-60

Таблиця 10.6. Допустимі рекреаційні навантаження на землі рекреаційного призначення

Допустиме рекреа­ційне навантажен­ня, чол./га Рекомендований режим використання земель рекреаційного призначення
До 10 10-50 50-75 75 - 100 і більше Вільний, з переміщенням відпочивальників у різних на­прямках Комбінований з переважанням вільного режиму користу­вання Комбінований. Допускається вільне користування тільки полянами з відновленням їх травостою через 3 — 4 роки, рух відпочивальників тільки стежками Обмежений режим — рух відпочивальників тільки по дорожньо-стежковій мережі

Допустимі рекреаційні навантаження залежно від виду рекреа­ційного використання території зон короткочасного відпочинку на­ведено в табл. 10.7.

Таблиця 10. 7. Допустимі рекреаційні навантаження залежно від виду використання земель рекреаційного призначення

Підзони і види від­починку Характер ландшафту і режим використан­ня Рекреаційне навантаження
Допустиме, чол./га Рекомендоване, чол./га
Ландшафти, які охо­роняються — індиві­дуальний відпочинок Ділянки масового відпочинку Охоронний режим Ліси: хвойні широколистяні змішані лісові луки Комбінований режим ліси луки 2,5 До 15

Щоб поліпшити умови відпочинку і естетичний стан, найбільш мальовничі в природному відношенні місця впорядковують. Нормативи елементів впорядкування функціональних типів рекреаційної території наведено в табл. 10.8.

Таблиця 10.8. Нормативи елементів впорядкування рекреаційних територій

Елемент Лісопаркова час­тина на 100 га Пр огу лянково - туристські маршрути на 1 км
Під'їзні дороги з гравійним покриттям (завширшки 4,5 м), км Дороги лісогосподарсько-пішохідні з гравійним покриттям (завширшки 3,5 м), км Стежки для прогулянок з гравійно- щебеневим покриттям (завширшки 1,5 м), км Автостоянки на 15 автомобілів з гравійно-щебеневим покриттям, шт. Лавочки, шт. Пікнікові столи шестимісні, шт. Павільйони для захисту від дощу, сні- гу, вітру, шт. Місце для приготування їжі, шт. Місце для збирання сміття, шт. Вказівки, шт. Колодязі і джерела, шт. Водойми, шт. Майданчики для наметів туристів, м2 0,15 2,0 1,0 0,25 1,5 3,5 3,5 1,5 0,07 0,07 — — — — — 0,2 0,6 — 0,4 0,1 —

10.3.5. Організація й улаштування території господарської зони

До господарської зони належать землі, на яких розміщені або планується розмістити дирекцію національного природного парку, допоміжні галузі або підсобні промисли та землекористування під­приємств, організацій і закладів, які входять до території парку, але землі у них не вилучаються. Організацію і влаштування їхніх тери­торій здійснюють згідно з генпланами забудови, проектами внут­рішньогосподарського землеустрою та проектів лісовпорядкування з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього при­родного середовища.


6095895581783021.html
6095931928628131.html
    PR.RU™