Готівкові розрахунки

Готівкові розрахунки — це платежі готівкою підпри­ємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), за операіі?- ями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (то­варів, робіт, послуг) та іншого майна.

Готівкова форма розрахунків застосовується для обслугову­вання населення — виплати заробітної плати, матеріального за­охочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримавши го­тівкові кошти (грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети), населення і здійснює різні платежі.

З кінця 1998 р. відбулись певні зміни в системі готівкових розрахунків. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні ра­хунки в установах банків і розраховуються за своїми зобов'я­заннями, нині мають право застосовувати готівкові розрахунки між собою та з іншими підприємцями і фізичними особами як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівко­вої виручки. Такі розрахунки здійснюються через касу підпри­ємств з одночасним обов'язковим веденням касової книги вста­новленої форми.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприєм­ця) з іншим підприємством (підприємцем) не має перевищувати десяти тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.

Платежі понад установлену граничну суму виконуються винят­ково в безготівковій формі. При цьому кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться такі розрахунки протягом дня, не обмежується.

Зазначена умова не стосується розрахунків підприємств (під­приємців) з фізичними особами, бюджетами та державними ці­льовими фондами, а також малих і середніх підприємств у разі використання готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку. Обмеження також не поширюється на добровільні пожертви, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а та­кож на кошти, видані на відрядження.Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням прибутко­вих та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, які підтверджують факт продажу (по­вернення) товарів або коштів, надання послуг, а також рахунків- фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

Усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою, банк установлює ліміт каси, тоб­то граничний розмір готівки, який може залишатися в касі під­приємства на кінець робочого дня.

Готівкову виручку, що надійшла до каси підприємства, воно має здати до установи банку для зарахування його на поточний рахунок.

Для обліку повної суми фактичного надходження готівки під­приємство повинно оприбуткувати її прибутковим касовим орде­ром і відобразити цю суму в касовій книзі.

Готівкова виручка підприємств (підприємців) може бути ви­користана ними на господарські потреби, а також для проведення розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами). Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, пов'язані з оплатою праці тільки за рахунок коштів, одержаних зі своїх ра­хунків у банківських установах. Готівку з рахунків підприємства одержують у межах наявних коштів і витрачають її за цільовим призначенням.

Одержана в установі банку готівка, яка пов'язана з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), може зберігатися в касі підприємства протягом трьох робочих днів.

Чинним законодавством України до підприємств (підприєм­ців) застосовуються штрафні санкції:

—за перевищення встановлених лімітів каси;

—неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касах готівки;

—перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без вичерпного пояснення щодо використання раніше виданих коштів;

—витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з опла­тою праці, за наявності податкового боргу;

—використання одержаних в установі банку готівкових кош­тів не за цільовим призначенням;

—проведення готівкових розрахунків без подання одержува­чем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем готівкових коштів.

Організація готівкового обороту передбачає:

• повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівко­вих коштах;

• забезпечення своєчасної видачі готівки підприємствам і під­приємцям на оплату праці, пенсій, допомоги та на інші цілі;

• створення умов для залучення готівки до кас банків;

• сприяння скороченню використання готівки в розрахунках за товари і послуги через запровадження прогресивних форм без­готівкових розрахунків;

• провадження та вдосконалення контролю за дотриманням підприємствами і підприємцями порядку ведення операцій із го­тівкою та рухом готівкових коштів.


6092339008608485.html
6092371489483977.html
    PR.RU™