Юридичні гарантії прав та свобод людини і громадянина

Юридичні гарантії є специфічним правовим засобом забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав людини та громадянина; першочергового значення вони набувають при практичній реалізації суб’єктивних прав громадянина. Тобто, юридичні гарантії – це передбачені законом спеціальні (специфічні) засоби практичного забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Важливим напрямком розвитку та вдосконалення юридичних гарантій прав громадянина є встановлення збалансованості правових засобів у забезпеченні правомірної реалізації прав та свобод, а також посилення їх зв’язків із засобами охорони прав, їх поступовий розвиток. Іншими словами, закономірність посилення узгодженості та урівноваженості розвитку юридичних гарантій охоплює не тільки всю систему, але й складові її підсистеми засобів реалізації та охорони прав людини та громадянина.

3.Поняття адміністративне право

Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, котра покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.

Адміністративне право України має регулювати відносини у зв'язку з реалізацією виконавчої влади (управління) з боку не тільки держави, а й органів місцевого самоврядування.

Джерелами адміністративного права є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), закони України та підзаконні акти. Кодекс України про адміністративні правопорушення був прийнятий 7 грудня 1984року, він складається з п'яти розділів і містить 330 статей. Цю галузь права регулюють також Водний, Повітря ний та Митний кодекси України.

Адміністративне право — одна з найважливіших галузей права в сус пільстві. Норми адміністративного права регулюють діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, орга нізацій і установ усіх форм власності. Особливістю цієї галузі права є те, до у відносинах, регульованих адміністративним правом, однією із сторін завжди виступає держава, яка у випадках, передбачених законом, наділена правом застосування примусу.

Розділ 3.Основи цивільного права

Самостійна робота

Загальні засади цивільного права


6092002498618270.html
6092042164174638.html
    PR.RU™